Vedtekter

§ 1 Foreningens navn og tilhørighet
Foreningen er en frivillig organisasjon og er registrert i Brønnøysundregisteret (Enhetsregisteret) under navnet IEA-Norge (International Enneagram Association Norge), org. nr. 999079326. Stiftelsesdato er 13.10.2012.

Foreningen er tilknyttet The International Enneagram Association (IEA), og er en filial («affiliate») som slutter seg til de til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer og standarder i IEA.

§ 2 Foreningens formål
Foreningens formål er å fremme kunnskap om Enneagrammet og Enneagrammets anvendelse i Norge. Foreningen skal oppnå sitt formål gjennom:

  • Å være et ikke-kommersielt interesseforum for alle med interesse for Enneagrammet i form av debatt, informasjon, webside og samarbeid med IEA.
  • Å fungere som en plattform for utveksling av kunnskap for å fremme forståelsen og anvendelsen av Enneagrammet og dets prinsipper.
  • Å bidra til utveksling og samarbeid mellom medlemmer.
  • Å arrangere konferanser og seminarer innenfor de økonomiske muligheter foreningen har til gjennomføring.

§ 3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemskap
Alle personer kan være medlem av foreningen. Medlem i foreningen er den som betaler den årlige medlemsavgiften, som forholder seg til foreningens formål og samtykker i å overholde de til enhver tid gjeldende vedtekter og etiske retningslinjer.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
Ved årsmøtet har hver medlem én stemme. Stemmegivningen er personlig men kan overføres til en fullmektig

§ 6 Kontingent
Det er en årlig kontingent som innbetales hvert år i januar. Er kontingenten ikke innbetalt i henhold til vedtatte frister, opphører medlemskapet.
Kontingent blir fastsatt av årsmøtet. Medlemmer som ikke har betalt kontingent for inneværende år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det tas opp igjen når kontingent er betalt.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Alle verv er ulønnede og styremedlemmene forplikter seg til ikke å utnytte nettverket eller informasjon om medlemmene til egne eller andres forretningsinteresser.

§ 8 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste besluttende organ, og skal avholdes en gang i året, innen 1. mai, på den dato og på det sted som styret bestemmer.

Det avholdes et årlig årsmøte i mars/april. Skriftlig innkallelse til årsmøtet skal sendes ut med minst tre ukers varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i presse eller sosiale medier. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senes to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Saker som medfører større endringer i foreningens vedtekter eller formål, eller er av større økonomisk betydning for medlemmene, må gjøres kjent for medlemmene senest tre uker før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, da uten tale- eller stemmerett.

§ 9 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt ordfører. Ordføreren trenger ikke å være medlem i IEA-Norge.

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet gjennomføres med følgende dagsorden:

1.         Årsmøtet åpnes
a.        Godkjenne møteinnkalling og saksliste
b.        Valg av ordstyrer og referent
c.        Fastslå antall stemmeberettigede
d.        Valg av protokollunderskrivere og stemmetellere

2.         Presidentens beretning
a.         Styrets beretning for det siste året

3.         Regnskap og fastsettelse av kontingent, Budsjett

4.         Valg
a.         President for to år
b.         Vise-president for to år
c.         Styremedlem
d.         Styremedlem
e.         Styremedlem – som kasserer
f.          1. Vararepresentant
g.         2. Vararepresentant
h.         Valgkomite
i.          Regnskapskontrollør

5.         Innkomne forslag

6.         Eventuelt

7.         Møtet avsluttes

Det skrives protokoll som underskrives av de valgte protokollunderskrivere før den legges ut på hjemmesiden (www.iea-norge.no)

§ 12 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret (eller regnskapskontrollør) finner det nødvendig, eller når 1/10 av foreningens medlemmer krever dette gjennom en skriftlig henvendelse til styret. Det skal i skriftlig form fremkomme begrunnelse for innkallelse til ekstraordinært årsmøte. På det ekstraordinære årsmøtet er det kun den gjeldende sak som skal behandles.

§ 13 Styrets sammensetning
Foreningen ledes av et styre på minimum fire styremedlemmer og to vararepresentanter, som velges av årsmøtet blant medlemmene av foreningen for to år av gangen. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Beslutninger avgjøres ved simpelt flertall. I tilfelle hvor det er uavgjort, vil presidentens stemme være avgjørende.

Hvis antallet i styret er under fire, skal vararepresentantene trekkes inn i styret (etter den rekkefølge som de er valgt). Vararepresentantene kan ellers trekkes inn i styret når som helst. Stemme blir avgitt ved personlig fremmøte. Stemme ved fullmakt skal skje pr e-post eller på styrets utsendte stemmeseddel.

Presidenten velges for to år ad gangen, og er på valg hvert annet år i odde år. Vise-president velges for to år ad gangen, og er på valg hvert annet år i like år. Øvrige styremedlemmer velges for to år ad gangen, og er på valg uavhengig av hverandre. Det søkes å holde kontinuitet i styrets arbeid ved at styremedlemmer er på valg i odde og like år; ikke alle skiftes ut samtidig. Vararepresentanter velges for et år ad gangen. Vararepresentanter inngår i styrets arbeidsoppgaver. Vararepresentantene deltar på styremøtene og har rett til å uttale seg om alle saker.

Hvis et styremedlem ønsker å fratre sin posisjon før nytt valg, skal dette meddeles skriftlig til presidenten med minimum en måneds varsel. Når et styremedlem fratrer, skal denne overdra sine arbeidsoppgaver innen uttredelsen, dog senest innen en måned etter uttredelsen.
Hvis et styremedlem ikke oppfyller sine forpliktelser, kan styret ekskludere det gjeldene medlem ved stemmeflertall.

§ 14 Styrets oppgaver
Styret representerer foreningen, forsvarer dens interesser og forvalter dens anliggender. Styret bestemmer på vegne av foreningen, med mindre annet er fastsatt i disse vedtektene. Styret skal utføre de årlige møtebeslutninger, administrere foreningens formuesforvaltning og regnskaper, og fremlegge den årlige rapporten til årsmøtet for siste regnskapsår.

Styret møtes når presidenten finner det nødvendig, eller hvis minst tre styremedlemmer ber om det. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Styrevedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet, vil presidentens stemme være avgjørende.

§ 15 Avdelinger/grupper
IEA-Norge kan ikke organiseres med avdelinger og/eller grupper.

§ 16 Regnskap
Foreningens regnskapsår følger kalenderåret. Regnskapet ivaretas av interne eller eksterne ressurser. Styrets årsrapport skal oversendes til foreningens regnskapskontrollør senest tre uker før årsmøtet, og fremlegges for årsmøtet godkjent av regnskapskontrollør.

§ 17 Regnskapskontrollør
Velges av årsmøtet.

§ 18 Utmelding
Utmelding fra IEA-Norge skal skje skriftlig pr e-post eller brev. Innbetalt kontingent refunderes ikke.

§ 19 Utestenging
Et medlem kan utestenges fra foreningen hvis kontinent ikke er innbetalt, hvis vedkommende har motarbeidet foreningens formål, skadet foreningens interesse eller nektet å innrette seg etter foreningens etiske retningslinjer. Dokumentasjon av atferd hos medlem som vurderes utestengt skal rapporteres skriftlig til styret, i en slik form at det kan meddeles den som vurderes utestengt. Beslutning om utestenging foretas av styret.

Spørsmålet om utestenging kan ikke avgjøres før medlemmet har blitt informert om omstendighetene som kan føre til utestenging, og blitt forelagt dokumentasjonen på den uakseptable atferden. Beslutning om utestenging kan ikke tas før medlemmet har fått anledning til å ytre seg, innen en tidsramme som er avgjort av styret, minst 14 dager. I beslutningen om utestenging skal medlemmet få en begrunnelse for fattet vedtak. Medlemmet skal få informasjon om beslutningen innen 14 dager etter at vedtaket er fattet.

§ 20 Vedtektsendringer
Endringer av disse vedtektene foreslås og fremlegges av styret og vedtas på årsmøtet eller ved innkallelse til ekstraordinært årsmøtet. Endringer utsendes innen fristene for innkalling før årsmøtet, og må fremgå på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene for at en vedtektsendring kan godkjennes.

§ 21 Oppløsning av foreningen
Hvis styret ikke fungerer og det ikke er mulig å opprettholde et minimum på fire styremedlemmer, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte, hvor foreningens status fremlegges. Hvis det ikke er mulig å etablere et nytt styre etter dette møtet, vil foreningen bli oppløst.For oppløsning av foreningen kreves en beslutning på årsmøtet med minst 2/3 av avgitte stemmer.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av IEA-Norge. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jmf. § 20 Vedtektsendringer.

Hvis foreningen oppløses, skal foreningens formue (det være seg penger, løsøre eller fast eiendom) overlates enten til IEA International eller en annen organisasjon med et beslektet formål etter årsmøtets beslutning. «§ 21 Oppløsning av foreningen» – denne paragrafen kan ikke endres.

§ 22 Tvist
Ved tvist om hvordan disse vedtekter skal tolkes, gjelder styrets tolkning inntil eventuelt årsmøte avgjør saken.

Er det noen som kjenner til en dyktig psykolog som har kjennskap til Enneagrammet? Send meg gjerne en pm. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Enneagrammets psykologiske nivåer beskriver veien hjem til din kjerne. De Ni Psykologiske Nivåene kan gi deg en forståelse for hvor på kartet du befinner deg akkurat nå. Det gir deg verdifull informasjon om hva du trenger å være oppmerksom på, og støtter deg i hva som er viktig å ha fokus på. Men kartet er ikke vår identitet. De fleste av oss kan oppfatte Enneagrammet som et klassifiseringssystem, en måte hvor vi gjenkjenner karakteristikker i oss selv og andre. Men om vi studerer Enneagrammet, vil vi etter hvert få en forståelse for at dette faktisk er et system som støtter oss i vår reise i å finne tilbake til oss selv, til vår kjernetilstand. Hensikten med beskrivelsen av de enkelte personlighetstypene er å gi en innføring og en forståelse for hvordan vår ego-struktur fungerer under stress og press. Hensikten med beskrivelsen av de Ni Psykologiske Nivåene er å gi en indikasjon på hvor du befinner deg i terrenget – og hvilken vei du trenger å bevege deg for å komme hjem til din kjernetilstand. Hvis Enneagrammet skal speile den menneskelige natur mer nøyaktig og reflektere de skiftende tilstander hos hver enkel type, må det også være mulig å betrakte vertikale bevegelser og utvikling innen hver type. Den vertikale dimensjonen beskriver våre ubevisste svingninger (psykologiske nivåer), mens den horisontale er en beskrivelse av hver personlighetstype.

Eva Steira er sertifisert i utviklingsnivå i Enneagrammet gjennom The Enneagram Institute i New York, og vil dele av sin innsikt på Enneagramkafeen.

Steira har 18 års erfaring fra forsikringsbransjen og konsulent- selskap med prosjektleder og lederansvar innen strategisk arbeid, er diplommarkedsøkonom og har master- program i prosjektledelse, BI.
Hun er leder- og teamutvikler og foredragsholder, og er utdannet ved The Enneagram Institute, New York. Hun har skrevet flere bøker om Enneagrammet, og er en av stifterne av Enneagramforeningen.
... See MoreSee Less

Enneagrammets psykologiske nivåer, med Eva Karin Steira

mars 13, 2018, 7:00pm - mars 13, 2018, 9:00pm

Enneagrammets psykologiske nivåer beskriver veien hjem til din kjerne. De Ni Psykologiske Nivåene kan gi deg en forståelse for hvor på kartet du befinner deg akkurat nå. Det gir deg verdifull inf...

View on Facebook

Claus Roager Olsen, Ennegram teacher and a student of Gary Chapman himself (the author of the acclaimed books "The five languages of love" and "The five languages of apology") is coming to Oslo! He will talk about how difficult it can be to communicate our appreciation when we don't express it in the same way, and how knowing each other's language of love makes relationships so much better.
The five languages are, according to Chapman: gift giving, quality time, words of affirmation, acts of service (devotion), and physical touch. What is yours?
Chapman has recently written another book, togehter with Jennifer Thomas, about the different ways to apologize. Ever heard an apology that just didn't do it for you? According to Chapman, the five basic languages of apology are: expressing regret, accepting responsibility, making restitution, genuinely repenting, and requesting forgiveness. If you receive an apology that omits your apology language, chances are you won’t fully accept it or even recognize it as an apology.

Claus Roager Olsen has worked with the Enneagram for over 15 years and has taught over 125 000 people. He works with businesses and individuals and is known in Denmark for his broad knowledge in both business and family relations.
The Norwegian Enneagram Association has invited Claus to Oslo to share his experiences and thoughts, and Claus will give his talk in English.
You do not want to miss this!

200.- per person, pay at the door (cash, vipps or card)
150.- for IEA-members
... See MoreSee Less

The five languages of love, and of apology

desember 13, 2017, 7:00pm - desember 13, 2017, 9:00pm

Claus Roager Olsen, Ennegram teacher and a student of Gary Chapman himself (the author of the acclaimed books "The five languages of love" and "The five languages of apology") is coming to Oslo! He wi...

View on Facebook
IEAs stiftere: