Vedtekter

§ 1 Foreningens navn og tilhørighet
Foreningen er en frivillig organisasjon og er registrert i Brønnøysundregisteret (Enhetsregisteret) under navnet IEA-Norge (International Enneagram Association Norge), org. nr. 999079326. Stiftelsesdato er 13.10.2012.

Foreningen er tilknyttet The International Enneagram Association (IEA), og er en filial («affiliate») som slutter seg til de til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer og standarder i IEA.

§ 2 Foreningens formål
Foreningens formål er å fremme kunnskap om Enneagrammet og Enneagrammets anvendelse i Norge. Foreningen skal oppnå sitt formål gjennom:

  • Å være et ikke-kommersielt interesseforum for alle med interesse for Enneagrammet i form av debatt, informasjon, webside og samarbeid med IEA.
  • Å fungere som en plattform for utveksling av kunnskap for å fremme forståelsen og anvendelsen av Enneagrammet og dets prinsipper.
  • Å bidra til utveksling og samarbeid mellom medlemmer.
  • Å arrangere konferanser og seminarer innenfor de økonomiske muligheter foreningen har til gjennomføring.

§ 3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemskap
Alle personer kan være medlem av foreningen. Medlem i foreningen er den som betaler den årlige medlemsavgiften, som forholder seg til foreningens formål og samtykker i å overholde de til enhver tid gjeldende vedtekter og etiske retningslinjer.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
Ved årsmøtet har hver medlem én stemme. Stemmegivningen er personlig men kan overføres til en fullmektig

§ 6 Kontingent
Det er en årlig kontingent som innbetales hvert år i januar. Er kontingenten ikke innbetalt i henhold til vedtatte frister, opphører medlemskapet.
Kontingent blir fastsatt av årsmøtet. Medlemmer som ikke har betalt kontingent for inneværende år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det tas opp igjen når kontingent er betalt.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Alle verv er ulønnede og styremedlemmene forplikter seg til ikke å utnytte nettverket eller informasjon om medlemmene til egne eller andres forretningsinteresser.

§ 8 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste besluttende organ, og skal avholdes en gang i året, innen 1. mai, på den dato og på det sted som styret bestemmer.

Det avholdes et årlig årsmøte i mars/april. Skriftlig innkallelse til årsmøtet skal sendes ut med minst tre ukers varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i presse eller sosiale medier. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senes to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Saker som medfører større endringer i foreningens vedtekter eller formål, eller er av større økonomisk betydning for medlemmene, må gjøres kjent for medlemmene senest tre uker før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, da uten tale- eller stemmerett.

§ 9 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt ordfører. Ordføreren trenger ikke å være medlem i IEA-Norge.

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet gjennomføres med følgende dagsorden:

1.         Årsmøtet åpnes
a.        Godkjenne møteinnkalling og saksliste
b.        Valg av ordstyrer og referent
c.        Fastslå antall stemmeberettigede
d.        Valg av protokollunderskrivere og stemmetellere

2.         Presidentens beretning
a.         Styrets beretning for det siste året

3.         Regnskap og fastsettelse av kontingent, Budsjett

4.         Valg
a.         President for to år
b.         Vise-president for to år
c.         Styremedlem
d.         Styremedlem
e.         Styremedlem – som kasserer
f.          1. Vararepresentant
g.         2. Vararepresentant
h.         Valgkomite
i.          Regnskapskontrollør

5.         Innkomne forslag

6.         Eventuelt

7.         Møtet avsluttes

Det skrives protokoll som underskrives av de valgte protokollunderskrivere før den legges ut på hjemmesiden (www.iea-norge.no)

§ 12 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret (eller regnskapskontrollør) finner det nødvendig, eller når 1/10 av foreningens medlemmer krever dette gjennom en skriftlig henvendelse til styret. Det skal i skriftlig form fremkomme begrunnelse for innkallelse til ekstraordinært årsmøte. På det ekstraordinære årsmøtet er det kun den gjeldende sak som skal behandles.

§ 13 Styrets sammensetning
Foreningen ledes av et styre på minimum fire styremedlemmer og to vararepresentanter, som velges av årsmøtet blant medlemmene av foreningen for to år av gangen. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Beslutninger avgjøres ved simpelt flertall. I tilfelle hvor det er uavgjort, vil presidentens stemme være avgjørende.

Hvis antallet i styret er under fire, skal vararepresentantene trekkes inn i styret (etter den rekkefølge som de er valgt). Vararepresentantene kan ellers trekkes inn i styret når som helst. Stemme blir avgitt ved personlig fremmøte. Stemme ved fullmakt skal skje pr e-post eller på styrets utsendte stemmeseddel.

Presidenten velges for to år ad gangen, og er på valg hvert annet år i odde år. Vise-president velges for to år ad gangen, og er på valg hvert annet år i like år. Øvrige styremedlemmer velges for to år ad gangen, og er på valg uavhengig av hverandre. Det søkes å holde kontinuitet i styrets arbeid ved at styremedlemmer er på valg i odde og like år; ikke alle skiftes ut samtidig. Vararepresentanter velges for et år ad gangen. Vararepresentanter inngår i styrets arbeidsoppgaver. Vararepresentantene deltar på styremøtene og har rett til å uttale seg om alle saker.

Hvis et styremedlem ønsker å fratre sin posisjon før nytt valg, skal dette meddeles skriftlig til presidenten med minimum en måneds varsel. Når et styremedlem fratrer, skal denne overdra sine arbeidsoppgaver innen uttredelsen, dog senest innen en måned etter uttredelsen.
Hvis et styremedlem ikke oppfyller sine forpliktelser, kan styret ekskludere det gjeldene medlem ved stemmeflertall.

§ 14 Styrets oppgaver
Styret representerer foreningen, forsvarer dens interesser og forvalter dens anliggender. Styret bestemmer på vegne av foreningen, med mindre annet er fastsatt i disse vedtektene. Styret skal utføre de årlige møtebeslutninger, administrere foreningens formuesforvaltning og regnskaper, og fremlegge den årlige rapporten til årsmøtet for siste regnskapsår.

Styret møtes når presidenten finner det nødvendig, eller hvis minst tre styremedlemmer ber om det. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Styrevedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet, vil presidentens stemme være avgjørende.

§ 15 Avdelinger/grupper
IEA-Norge kan ikke organiseres med avdelinger og/eller grupper.

§ 16 Regnskap
Foreningens regnskapsår følger kalenderåret. Regnskapet ivaretas av interne eller eksterne ressurser. Styrets årsrapport skal oversendes til foreningens regnskapskontrollør senest tre uker før årsmøtet, og fremlegges for årsmøtet godkjent av regnskapskontrollør.

§ 17 Regnskapskontrollør
Velges av årsmøtet.

§ 18 Utmelding
Utmelding fra IEA-Norge skal skje skriftlig pr e-post eller brev. Innbetalt kontingent refunderes ikke.

§ 19 Utestenging
Et medlem kan utestenges fra foreningen hvis kontinent ikke er innbetalt, hvis vedkommende har motarbeidet foreningens formål, skadet foreningens interesse eller nektet å innrette seg etter foreningens etiske retningslinjer. Dokumentasjon av atferd hos medlem som vurderes utestengt skal rapporteres skriftlig til styret, i en slik form at det kan meddeles den som vurderes utestengt. Beslutning om utestenging foretas av styret.

Spørsmålet om utestenging kan ikke avgjøres før medlemmet har blitt informert om omstendighetene som kan føre til utestenging, og blitt forelagt dokumentasjonen på den uakseptable atferden. Beslutning om utestenging kan ikke tas før medlemmet har fått anledning til å ytre seg, innen en tidsramme som er avgjort av styret, minst 14 dager. I beslutningen om utestenging skal medlemmet få en begrunnelse for fattet vedtak. Medlemmet skal få informasjon om beslutningen innen 14 dager etter at vedtaket er fattet.

§ 20 Vedtektsendringer
Endringer av disse vedtektene foreslås og fremlegges av styret og vedtas på årsmøtet eller ved innkallelse til ekstraordinært årsmøtet. Endringer utsendes innen fristene for innkalling før årsmøtet, og må fremgå på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene for at en vedtektsendring kan godkjennes.

§ 21 Oppløsning av foreningen
Hvis styret ikke fungerer og det ikke er mulig å opprettholde et minimum på fire styremedlemmer, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte, hvor foreningens status fremlegges. Hvis det ikke er mulig å etablere et nytt styre etter dette møtet, vil foreningen bli oppløst.For oppløsning av foreningen kreves en beslutning på årsmøtet med minst 2/3 av avgitte stemmer.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av IEA-Norge. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jmf. § 20 Vedtektsendringer.

Hvis foreningen oppløses, skal foreningens formue (det være seg penger, løsøre eller fast eiendom) overlates enten til IEA International eller en annen organisasjon med et beslektet formål etter årsmøtets beslutning. «§ 21 Oppløsning av foreningen» – denne paragrafen kan ikke endres.

§ 22 Tvist
Ved tvist om hvordan disse vedtekter skal tolkes, gjelder styrets tolkning inntil eventuelt årsmøte avgjør saken.

Vedtekter for IEA-Norge 2019

Kalender

<< okt 2020 >>
mtotfls
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Facebook

Beatrice Chestnut og Uranio Paes, to erfarne Enneagram-eksperter og lærere snakker i denne podcasten om Enneagrammet som verktøy for personlig utvikling. Siste episode: "Anecdotes from the Nine Types". Kan abonneres på Spotify, App Store og andre plattformer.
www.facebook.com/thechestnutgroup/photos/a.1383645251814606/1585640168281779/?__cft__[0]=AZW7XKV2SqLaYZo2m0BUu8FadzfKi5IH9rPvszPZuRcwaJgQKZGw8MnQrDH8dNePD_Hde0PZVvcHhZDINzZBSQ2VZJuaRqqNgeZu2-Jm245PFLgcNpLw1yxABV2iyZ85lk4757lLONY2lnNmanKeR7Z3xIEGbjIWR7c9kpUsvGBQnxTmxIVG3ohdK6iDHeyf8Dc&__tn__=EH-RThanks everyone for listening! @cpenneagram @uraniopaes
... See MoreSee Less

View on Facebook

Arkiv

IEAs stiftere består av Kirsti April Fønhus og disse: Personvern (GDPR)